!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Ordningsregler

för Bostadsrättsföreningen

Brf Chalmersgatan i Göteborg

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler

 • Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har det yttersta ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen men Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att rätta Dig efter ordningsreglerna, om inte särskilda orsaker föreligger. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

 • Medlemskap

För att överta en bostadsrätt krävs medlemskap i föreningen.  Ansökan ska ställas till styrelsen som beviljar eller avslår medlemskap inom 30 dagar från det att de mottagit ansökan.

 • Överlåtelse av bostadsrätt

Överlåtelse av bostadsrätt kan ske genom försäljning, byte eller gåva.  Överlåtelsen är giltig först när den nya ägaren beviljas medlemskap i föreningen.  Fram till dess är säljaren/överlåtaren ansvarig för månadsavgifter till föreningen.  Om den nya ägaren inte beviljas medlemskap i föreningen är överlåtelsen ogiltig.

 • Styrelsens ansvar

De medlemmar som har förtroende att ingå i styrelsen, leder föreningens verksamhet.  Styrelsen har ansvar för att åtgärder som är nödvändiga för föreningens verksamhet blir vidtagna.  Det är ett ansvarsfullt arbete att sitta i en styrelse och styrelsen förvaltar stora ekonomiska värden.  Ledamöterna har personligt ansvar för eventuella misstag och ansvarsfrihet beviljas vid årsstämman.

 • Medlemmarnas gemensamma ansvar

Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att engagera sig i föreningsmöten och frågor av gemensamt intresse.  Aktiva och engagerade medlemmar är en förutsättning för att föreningen och därmed boendet ska fungera på ett bra och trivsamt sätt för alla boende.

 • För vem gäller reglerna

Ordningsregler gäller inte bara för Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

 • Vad händer om reglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall får bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

 • Har du frågor

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 • Om allmän säkerhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötaren enligt anslag i porten.

 • Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.

c) Lämna inte entré- eller källardörrar olåsta.

d) Pga. brandrisk och utrymningssäkerhet får inte lösa föremål som tillhör bostadsrättsinnehavarna placeras i trapphusen ( skor, blommor, cyklar, barn-vagnar, rullatorer). Det underlättar även städningen om trapphusen hålls fria från föremål.

e) Var försiktig med eld.

f) Din lägenhet bör vara utrustad med en brandvarnare.

g) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

 • Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning i Din lägenhet när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

 • Balkonger

Balkonger får inte användas för

a) Permanent förvaring av föremål som inte tillhör normal balkongmöblering.

b) Skakning av mattor, sängkläder mm.

c) Grillning.

Placera blomlådor innanför balkongräcket och vattna försiktigt så att det inte kommer vatten på balkongen nedanför.  Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

 • Skadegörelse

Skadegörelse medför onödiga kostnader för alla boende och debiteras efter förmåga på den som orsakat den.  Boende i fastigheten har ansvar för sina gäster eller besökare.  Vid hisslarm och stopp orsakat av överlastning som medför utryckning av servicepersonal kommer denna kostnad debiteras den som orsakat stoppet.

 • Rökning

Rökning är förbjudet i allmänna utrymmen i fastigheten.  Det är förbjudet att slänga fimpar på innegård och vid entréer.

 • Cykelförråd

Cykelförråd finns gården.  Cyklar kan även ställas i det egna förrådet.  Det är ej tillåtet att parkera i entréer eller gångar.

 • Trapphus och källargångar

Trapphus och källargångar är utrymningsvägar och ska hållas fria från lösa föremål.  Föreningen följer lagar och förordningar avseende systematiskt brandskyddsarbete.  Städning av trapphus och källargångar ingår i månadsavgift.  Rökning i trapphus, hiss, källargångar eller garage är inte tillåtet.

 • Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten (dvs. inte heller på balkongerna) på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

 • Tvättstuga

Bokningsregler och särskilda ordningsregler finns anslagna vid tvättstugan.  Fastighetens tvättstugor är endast till för medlemmar och hyresgäster.  Det är ej tillåtet att åta sig externa tvättuppdrag.  Bokning av tvättpass sker genom att markera önskad tvättid på tavlorna i tvättstugan.  Ett pass som bokats men ej nyttjats kan övertas av annan tvättande efter 45 minuter.

Glöm inte att tömma luddfiltret i torktumlaren när du är färdig!!

OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

 • Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras på anvisade platser och får inte parkeras utanför porten.

Varken cyklar, barnvagnar eller rullatorer får placeras i entrén eller trapphuset.

 • Gården

a) Föräldrar ansvarar att barnens leksaker cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

b) Gården får användas för privata arrangemang efter godkännande av fastighetsförvaltare.

c) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

d) Avlägsna cigarettfimpar och övrigt skräp som uppkommer efter utomhusaktiviteter.

e) Grillning är endast tillåten med elgrill på gården. 

 • Avfallshantering

Föreningens soprum finns på gården.  Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

Sopsortering tillämpas.  Endast hushållssopor får lämnas i soprummet.  För grovsopor hänvisar vi till kommunens återvinningscentraler.

Kartonger och annat emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning!

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.

Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. Du ansvarar själv för att frakta bort grovsopor.

Varje hushåll kan ansöka hos Renova om att få ett passerkort till återvinnings-stationer som för närvarande ger rätt till sex gratis tömningar per år

 • Vindsförråd

I vindsförråden får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden. 

 • Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 • Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på övriga gemensamma ytor. Det är ej tillåtet att rasta husdjur på innegården.

 • Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller lägenheten men också i övriga gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid.

Har du fest så informera grannarna i god tid innan.

 • Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andrahand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Normalt godkänner styrelsen andrahandsuthyrning för ett år i taget.  Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

 • Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.  Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Föreningen kräver att arbeten med el skall utföras av behörig fackman och att våtrumsarbeten skall utföras fackmannamässigt enligt gällande regler och normer. Det är ditt ansvar att kunna styrka att installationer är utförda på ett korrekt sätt. Försäkringsbolagen har blivit mer noggranna vid skaderapporteringen och kräver att du kan visa att installationen är utförd av certifierade fackmän.

En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra skydd om olyckan är framme och varje bostadsrättsinnehavare rekommenderas att teckna en sådan.

 • Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång. Tänk också på att visa hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Kom ihåg att Du ansvarar för det avfall som uppstår vid lägenhetsförändringen och som inte får kastas i grovsoprummet, t ex större rör, skåp, golvrester osv.

Fastighetens ventilation drivs av ett gemensamt fläktsystem och för att det skall fungera optimalt skall det finnas ventiler i samtliga rum i samtliga lägenheter. Det är inte tillåtet att byta köksfläkt eller utföra omfattande renoveringar av lägenheten utan att på förhand informera styrelsen. Vid byte av köksfläkt får endast FLÄKTKÅPA för självdrag eller kolfilterfläkt installeras. Kolfilterfläkt får ej anslutas direkt till ventilation.

 • Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför gärna reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Styrelsen i Brf Chalmersgatan i Göteborg

Dokument

Ordningsregler Brf Chalmersgatan.docx 2015-01-20